TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH

BÀI VIẾT

QUY ĐỊNH

LIÊN HỆ

 

QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

 

1. Quy định chung

1.1. Bài viết phải có nội dung mới, chưa gửi đăng trên bất cứ tạp chí khoa học hoặc các phương tiện báo chí khác. Tác giả của bài viết phải chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp.

1.2. Bài viết phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, đồ thị... theo quy định. Văn phong sử dụng trong bài viết là văn phong khoa học.

1.3. Ngôn ngữ sử dụng của các bài viết là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Riêng: Tên bài viết, Tóm tắt và Từ khóa bắt buộc phải có hai ngôn ngữ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

1.4. Bài viết chỉ được đăng khi phản biện nhận xét về chất lượng bài báo đồng ý cho đăng.

1.5. Các bài viết sẽ được Ban tổ chức biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo để mời tác giả báo cáo trong buổi hội thảo.

2. Quy định cụ thể

2.1. Hệ soạn thảo, cỡ chữ, độ dài, cấu trúc và định dạng trang văn bản

- Bài viết sử dụng phông chữ Times New Roman của hệ soạn thảo MS.Word, chữ thường, cỡ chữ 13. Riêng các tên tiêu đề, tiểu mục có quy định cụ thể như sau:

o  Phần tên của bài báo: Chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 15 (bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt)

o  Phần tên, địa chỉ tác giả: Họ tên, chức danh, học hàm, học vị: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 13; Đơn vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại: chữ thường, nghiêng, cỡ chữ 12; Email liên hệ: chữ thường, nghiêng, cỡ chữ 12.

o  Phần Tóm tắt: Chữ “TÓM TẮT:” chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 13. Phần nội dung tóm tắt dùng cỡ chữ 13, chữ thường, nghiêng, trình bày không quá 200 từ (bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt).

o  Phần từ khóa (keywords): Chữ “TỪ KHOÁ:” chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 13. Phần chi tiết nêu không quá 10 từ khóa liên quan đến chủ đề bài viết (bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt).

- Độ dài toàn bộ bài viết trong khoảng 1.000 - 6.000 từ, được căn lề đều hai bên.

- Định dạng trang văn bản: Lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; dãn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt.

- Số trang được đặt ở lề dưới, căn giữa. Các Mục, Tiểu mục được quy định: số đầu là số Mục, số thứ hai là số Tiểu mục cấp 2, số thứ ba là thứ tự của Tiểu mục cấp 3…, có dấu chấm phân cách giữa các số (ví dụ: Mục 1, tiểu mục cấp hai 1.1, 1.2…, các tiểu mục cấp ba là 1.1.1, 1.1.2…).

2.2. Bảng / Hình

- Các bảng, biểu dữ liệu trình bày trong bài viết được ghi thống nhất là Bảng. Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh trong bài viết được ghi thống nhất là Hình.

- Các bảng và hình phải có nội dung là ngôn ngữ tiếng Việt (đối với bài viết bằng tiếng Việt) hoặc ngôn ngữ tiếng Anh (đối với bài viết bằng tiếng Anh), kể cả bảng và hình trích xuất từ các phần mềm xử lý dữ liệu.

- Các bảng và hình trong bài viết phải được đánh số theo quy tắc sau: sau các chữ Bảng Hình để ở giữa trang và đánh theo số thứ tự từ trên xuống.

- Mỗi Bảng / Hình cần phải có tên tương ứng mô tả chính xác nội dung của bảng / hình. Số thứ tự và tên Bảng được đặt ở vị trí phía trên của bảng đó, số thứ tự và tên Hình được đặt ở vị trí phía dưới hình đó. Tên Bảng / Hình có cỡ chữ 13, kiểu chữ in thường, nét đậm; dãn dòng 1.3; cách đoạn 6 pt, căn lề giữa.

- Các Bảng / Hình trong bài viết phải được dẫn nguồn. Nguồn được đặt dưới cùng của Bảng / Hình, kiểu chữ in nghiêng, không in đậm.

2.3. Viết tắt, viết hoa, dữ liệu

Từ ngữ, thuật ngữ, tên địa danh tiếng Việt không được phép viết tắt..

Từ ngữ, thuật ngữ và tên tổ chức bằng tiếng Anh được phép viết tắt, bao gồm cả tổ chức của Việt Nam có tên tiếng Anh. Các từ viết tắt chỉ được sử dụng sau khi chúng được tác giả giới thiệu sau cụm từ đầy đủ ở lần xuất hiện đầu tiên trong bài viết. Ví dụ: World Bank (WB) …

Nếu bài viết có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu bài viết.

Từ ngữ được viết hoa khi là danh từ riêng (tên riêng) và không viết hoa khi là danh từ chung.

Tên riêng của cá nhân, tổ chức, quốc gia hay địa danh nước ngoài được viết theo chuẩn tiếng Anh, trừ trường hợp tên đó đã có cách phiên âm khác đang được dùng phổ biến.

2.4. Trích dẫn và Tài liệu tham khảo

Trích dẫn: Dưới dạng số, đặt trong ngoặc [ ] theo số thứ tự của tài liệu đặt trong danh mục Tài liệu tham khảo. Khi cần trích dẫn chi tiết, có thêm số trang hoặc họ tên tác giả và năm xuất bản được chèn vào vị trí thích hợp.

Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu đã trích dẫn trong bài viết theo thứ tự ABC, bao gồm tên tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, tên tạp chí, trang trích dẫn (nếu là tạp chí thì ghi rõ số hiệu của tập - Vol, số - Number hoặc Issue; nếu là sách thì ghi rõ nhà xuất bản, nơi xuất bản; nếu là tuyển tập hội nghị khoa học thì ghi rõ tên hội nghị, nơi tổ chức hội nghị), theo mẫu sau:

[1] Tên tác giả. (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, số xuất bản, trang trích dẫn.

[2] Tên tác giả. (năm xuất bản).Tên sách. NXB, Nơi xuất bản.

[3] Tên tác giả. (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tuyển tập. Nơi xuất bản, số xuất bản, trang trích dẫn